...

بوی عود ...

نور شمع ...

آسمان ابری ...

غمگين ترين آهنگ دنيا که با نی نواخته شده ...

و خدايی که در اين نزديکيست ٬ لای اين شب بوها ٬ پای آن کاج بلند ...

چيزی که کم است همان روشناييم است ... بی نهايت امشب ديده نمی شود ...

/ 0 نظر / 3 بازدید