مچاله!

نوشتن و پاک کردن هیچ به پای مچاله کردن کاغذهای سفید نمی رسد. دلم می خواهد صفحه مانیتور را مچاله کنم و بیاندازمش پشت سرم. بعد دوباره بنویسم و دوباره مچاله کنم و آنقدر این کار را تکرار کنم که بفهمم چه در مغزم می گذرد.. باید از همه چیز بنویسم و بعد مچاله اش کنم. متاسفانه صفحه مانیتور انقدر سفید نیست که بشود مثل کاغذ با او رفتار کرد. نوشتن در کاغذهای دور و برم هم دردی را دوا نمی کند. باید آنقدر بنویسم و پاک کنم تا ذهنم خالی شود ٬ شاید جا برای چیزهایی شبیه درسهایم باز شود . شاید.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مکین

بیشین درس بوخون بچه جون! ول ل ل ل کُن این خَمِ ساغری!